Gr | En
News
16.05.2018
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY LEGENDS 2004

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY LEGENDS 2004

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η Δ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με έδρα την Κηφισιά Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας 255) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός») με την ονομασία «Legends 2004-Spain National Team Legends».

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και θα προμηθευτούν ειισιτήρια για τον ποδοσφαιρικό αγώνα Legends 2004 – Spain National Team Legends, μέσω της υπηρεσίας online προώθησης εισιτηρίων www.123tickets.gr, έως και 31/05/2018

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή καθώς και τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 10η Μαϊου 2018 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 31η Μαίου 2018, (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»), εντός του οποίου θα πραγματοποιηθούν αγορές εισιτηρίων για την συγκεκριμένη εκδήλωση.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Στο ως άνω υπό αρ .4 χρονικό διάστημα, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να εισέρχονται στην ιστοσελίδα με διεύθυνση www.123tickets.gr και να προμηθεύονται εισιτήρια για την υπό αρ. 2 αθλητική συνάντηση. Σημειώνεται ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα πολλαπλών  έγκυρων συμμετοχών στην διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

Με κάθε ολοκληρωμένη αγορά εισιτηρίων ο χρήστης εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση.

 

 

6. Δώρο

Το δώρο του Διαγωνισμού (περαιτέρω το «Δώρο») είναι:

- Ένας (1) νικητής θα λάβει μία (1) φανέλα της ομάδας Legends 2004 με τις υπογραφές των αθλητών

- Συμμετοχή πέντε (5) νικητών σε εκδήλωση meet & greet κατά την οποία οι νικητές θα συναντηθούν με τους αθλητές της ομάδας Legends 2004, σε χώρο και χρόνο που θα οριστεί από τον Διοργανωτή.

Τα ως άνω Δώρα είναι προσωπικά.  Οι νικητές του Διαγωνισμού, ή οι τυχόν συνοδοί αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασής τους. Ως συνοδοί των νικητών ορίζονται οι τυχόν κάτοχοι των εισιτηρίων που αντιστοιχούν στον αριθμό εισιτηρίων τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην νικητήρια παραγγελία.

Τέλος οι νικητές των ως άνω δώρων δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Προ ή κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι την παράδοση των Δώρων στους νικητές ή στους τυχόν επιλαχόντες αυτών, ο Διοργανωτής δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία των κληρώσεων. Οι κληρώσεις θα διεξαχθούν στα γραφεία του Διοργανωτή, με την παρουσία εκπροσώπων του Διοργανωτή καθώς και σε περίπτωση που το επιθυμούν με την παρουσία των ίδιων των συμμετεχόντων. Στις εν λόγω κληρώσεις για την ανάδειξη των νικητών θα υποβάλλεται το σύνολο των αποδείξεων (vouchers) ολοκληρωμένων παραγγελιών / αγορών εισιτηρίων για την υπό 2. εκδήλωση. Ως «ολοκληρωμενη αγορά» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε παραγγελία εισιτηρίων η οποία έχει ολοκληρώσει την διαδικασία αγοράς και έχει λάβει την απόδειξη παραγγελίας (voucher), σύμφωνα με τα στοιχεία της οποίας (ονοματεπώνυμο του  αγοράστη, το email του καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας).

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση

Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών με ανάρτηση των στοιχείων αυτών στην ιστοσελίδα τwww.123tickets.gr και (β) τους νικητές του Διαγωνισμού, μέσω email ή με τηλεφωνική επικοινωνία στον αριθμό κλήσης τον οποίο θα έχουν οι ίδιοι συμπεριλάβει στην παραγγελία τους.

Α. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα πραγματοποίησης της κλήρωσης του διαγωνισμού, ο Διοργανωτής θα ακυρώσει το δώρο που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη κλήρωση οπότε απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σχετικά.

9. Παράδοση των Δώρων

Έκαστος των νικητών του Διαγωνισμού, θα μπορεί να παραλάβει τα δώρα του την ημερομηνία έκαστης εκδήλωσης, κατόπιν συνεννόησης των μερών και με τον τρόπο που θα του υποδείξει ο Διοργανωτής. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε έξοδα ή επιβαρύνσεις που σχετίζονται με την παρουσία του και την παραλαβή του Δώρου επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον νικητή του Δώρου αυτού. Σε περίπτωση μη εμφάνισης στον χώρο της εκδήλωσης, τον προκαθορισμένο χρόνο, ή μη συμμόρφωσης του νικητή, θεωρείται ως άρνηση παραλαβής και ως εκ τούτου το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου.

10. Ευθύνη

Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και ολοκήρωση παραγγελίας στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου.

Η Δ. Παπανδρεου & ΣΙΑ Ε.Ε., οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού

Παράλληλα, ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση  που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

 

 

 

11. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στην σελίδα «ΝΕΑ» στον Διαδικτυακό Τόπο www.123tickets.gr

12. Προσωπικά Δεδομένα

Η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του παρόντος, καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς τον Διοργανωτή, προκειμένου να προβαίνει κατά την εύλογη αυτού κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματός τους.

Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους παρέχουν στο Διοργανωτή τη συγκατάθεση και την άδειά τους για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν, και τα οποία με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του GENERAL DATA PROTECTION REGULATION της Ευρωπακής Ένωσης.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τον Διοργανωτή όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και στην απόδοση του Δώρου σε αυτόν

13. Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων

Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να μεταβάλλει τους παρόντες όρους διενέργειας του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή του με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης  να αντικαταστήσει το δώρο με άλλο ίσης αξίας και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο του διαγωνισμού με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων από την σελίδα www.123tickets.gr. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας αποστολής των συμμετοχών στο διαγωνισμό, μετά την τυχόν συντόμευση της προθεσμίας ή την ανάκληση του από τη Διοργανώτρια, σε περίπτωση που εξακολουθούν να λαμβάνονται συμμετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

15. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210 6231077-9, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 11:00 έως τις 16:00.

16. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή, των εκδηλωσεων η των καλλιτεχνών.

17. Ο Διοργανωτής  διατηρεί ρητά το δικαίωμα να δημοσιοποιεί τα ονόματα των νικητών  των δώρων με οποιονδήποτε τρόπο και κάθε πρόσφορο μέσο και να δημοσιεύει φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει παν ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή του δώρου, άνευ ουδεμίας προσθέτου αμοιβής προς τους συμμετέχοντες. Ο Διοργανωτής  διατηρεί ρητά το δικαίωμα μη απόδοσης του δώρου στον νικητή εάν αυτός αρνηθεί την ως άνω περιγραφόμενη δημοσιότητα.

18. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τη Διοργανώτρια δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή ο οποίος δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου του, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή, τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτόν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

More News
PhotoGallery
Be the first to know!
Terms Of Use
© 2013 123tickets.gr, all rights reserved - Web Design by Netplanet
Κατασκευή Ιστοσελίδων